e-Građani

Provjera računa


NAPOMENA: Račun koji se provjerava ne smije biti stariji od 30 dana.
Vrijeme izdavanja računa ( format: sat:min ).
Ukupni iznos računa u kunama i lipama ( npr. 1.000,00 ).
Prepišite tekst sa slike